CEL PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców woj. pomorskiego poprzez wyposażenie ich w kluczowe kwalifikacje i kompetencje, dzięki realizacji:

szkoleń z języka angielskiego

dla 240 osób

szkoleń z języka niemieckiego

dla 48 osób

szkoleń komputerowych TIK

dla 144 osób

Wsparcie realizowane będzie w okresie 01.06.2017-30.11.2018, łącznie dla 300 osób (180 kobiet, 120 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), pracujących, mieszkających lub uczących się na terenie woj. pomorskiego, z których co najmniej 80% stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych. Uczestnik przystępuje do projektu z własnej inicjatywy i zamieszkuje na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym). Wsparcie zakończone jest egzaminem zewnętrznym.

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE

DO WYBORU

Kurs języka angielskiego

180 godzin kursu

Poziom A1 do C2

Kurs języka niemieckiego

180 godzin kursu

Poziom A1 do C2

Kursy językowe dają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnego z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (TELC) lub równoważnym.

Uczestnicy otrzymują również bezpłatne materiały dydaktyczne.

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE

W ramach Projektu zakłada się realizację szkoleń komputerowych z zakresu kompetencji TIK, prowadzące do uzyskania 21 kompetencji cyfrowych w 5 obszarach DIGCOMP, zakończone zewnętrznym egzaminem IC3, ECDL Profile, ECCC i wydaniem certyfikatu potwierdzającym zdobycie określonych kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem DIGCOMP. Program szkolenia zakłada 1 spotkanie 6-godzinne w tygodniu i obejmuje 100 godzin dydaktycznych zajęć w zakresie 5 modułów tematycznych:

    1. Informacja – 20h,

    2. Komunikacja – 20h,

    3. Tworzenie treści – 20h,

    4. Bezpieczeństwo – 20h,

    5. Rozwiązywanie problemów – 20h.

Uczestnicy otrzymują również bezpłatne materiały dydaktyczne.

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU OSOBY:
 • w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,
 • pracujące w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, podmiotach ekonomii społecznej / przedsiębiorstwach społecznych lub uczące się
 • zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego
ZAPEWNIAMY:
 • dogodne dla uczestników miejsce realizacji szkoleń
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • naukę w grupach 12 osobowych o tym samym poziomie zaawansowania wiedzy i umiejętności
 • atrakcyjne formy kształcenia
 • doskonale przygotowaną kadrę
 • zajęcia językowe mogą odbywać się w tygodniu jak i w weekendy (zajęcia 2 x tygodniu x 2h lub 1 x w tygodniu 4h, lub inny w zależności od potrzeb (ok. 45 tyg.), po 2 godzinach zajęć 15 min. przerwy (nie więcej niż 4 godziny lekcyjnych/dzień)
 • zajęcia komputerowe będą odbywać się raz w tygodniu po 6h.

PLANOWANE EFEKTY:

Uczestnicy Projektu nabędą/podniosą swoje kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych (angielski/niemiecki) oraz kompetencji TIK, dzięki czemu staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

„DOBRE I TIKI I OBCE JĘZYKI - REALIZACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

WOJ. POMORSKIEGO.” numer RPPM.05.05.00-22-0113/16

realizowany jest przez EURO-FUTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Projektodawca), z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu:

1 133 934,91 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:

963 844,67 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Biurze projektu:

Al. 3 Maja 44
76-200 Słupsk

e-mail:
m.zebrowska@biuroprojektu.eu

telefon: 530 484 420